top of page

RT - nejrozšířenější NDT metoda. Jedná se o tzv. „objemovou metodu“ (ukazuje vady v celém objemu materiálu). Kontrolou jsou detekovány vady všech charakterů (póry, kovové i nekovové vměstky, trhliny, studené spoje). Metoda spočívá v registraci zeslabení ionizujícího záření procházejícího materiálem.RT kontrola je náročná na čas (zpracování RT snímků) a prostor (nutno chránit okolí před používaným ionizačním zářením). Nedostatkem metody je, že vada, jejíž rozměr je ve směru procházejícího záření minimální (např. trhlina, studený spoj, orientované „naplocho“) nemusí být zjištěna - zeslabení záření je tak malé, že není zaregistrováno. Výhodou je trvalý a nezměnitelný záznam zkoušené oblasti, akceptovaný všemi přejímajícími organizacemi.

 

UT - objemová metoda, částečně nahrazující či doplňující RT kontrolu. Princip kontroly spočívá ve vyslání svazku UT vln do materiálu a snímání jejich odrazu (případně průchodu). Svazek UT vln se odráží od rozhraní jednotlivých materiálů (u pórů, studených spojů, trhlin rozhraní kov - vzduch, u vměstků rozhraní kov - materiál vměstku). Zachycené odrazy jsou zviditelněny na obrazovce přístroje. Nevýhodou jsou vysoké nároky na praxi a zkušenost obsluhy při vyhodnocování zobrazených odrazů. Při standardním zkoušení není ze zkoušky záznam. Technicky pokročilá zkušební zařízení sice jsou schopna záznam ve stylu trojrozměrného obrazu pořídit, ale tento záznam většinou nebývá přejímacími organizacemi akceptován.

MT - povrchová metoda (odhaluje vady komunikující s povrchem, nebo nacházející se v jeho těsné blízkosti). Zkoušen je pouze povrch součásti.Ve zkoušeném předmětu je vybuzeno magnetické pole, jehož siločáry v místě defektu vystupují na povrch. Vystupující siločáry jsou zviditelněny barevným nebo fluorescenčním magnetickým práškem v tekuté suspenzi.

 

PT - povrchová metoda, indikující poze vady komunikující s povrchem. Na zkoušený povrch se nanese barevná nebo fluorescenční vysoce vzlínavá kapalina, která se po stanovenou dobu nechá penetrovat do povrchových necelistvostí. Po uplynutí času se kapalina z povrchu odstraní a je nanesena jemná vrstva ssavého podkladu. Vlínavá kapalina je tímto podkladem vysáta z povrchových necelistvostí.

VT - povrchová kontrola, spočívající ve sledování povrchu součásti a hledání vad, které jsou na povrchu viditelné. Patří mezi ně například neprůvary, trhliny a studené spoje vystupující na povrch, zápaly, neodpovídající tvar svarového převýšení, nebo drsnost či stav povrchu součásti.

Všechny jmenované kontroly jsou prováděny vlastním certifikovaným personálem na úrovni minimálně L II dle ČSN EN ISO 9712 a L II dle pžadavků SNT|-TC-1A s prokázanými a osvědčenými odbornými znalostmi a dlouholetou praxí v oboru.

defektoskopická laboratoř

bottom of page